Regulamin serwisu

Postanowienia ogólne

Jako właściciel domeny internetowej olin.pl (zwanej dalej "Serwisem"), Olin Sp. z o.o., zarejestrowana w Polsce, z siedzibą przy ul. Towarowa 17L, I piętro, 10-416 Olsztyn, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00007 12888, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.870.000 złotych, wpłacony w całości, o numerze REGON 36921149 i NIP 7393908673 (dalej określona jako "Olin"), niniejszym ustanawia następujące zasady.

Serwis, który jest platformą informatyczną i informacyjną dostępną poprzez sieć Internet, został zaprojektowany i jest utrzymywany przez Olin. Jest on dostępny dla użytkowników (dalej "Użytkowników") w celu zapewnienia dostępu do zasobów informacyjnych i mechanizmów informatycznych przygotowanych przez Olin.

Serwis dostarcza treści związane z działalnością Olin i jest udostępniany bezpłatnie wszystkim zainteresowanym.

Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych w niniejszym regulaminie (dalej "Regulamin"). Każdy Użytkownik, przez swoje działania w ramach Serwisu, potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

Regulamin jest dokumentem dostępnym dla Użytkowników w Serwisie, w formacie umożliwiającym jego pobranie, zapisanie oraz wydrukowanie. Udostępnienie Regulaminu odbywa się nieodpłatnie i ma na celu zapewnienie pełnej transparentności zasad korzystania z Serwisu.

Niniejsza informacja służy zapewnieniu, że Użytkownicy są w pełni świadomi praw i obowiązków wynikających z korzystania z Serwisu oraz sposobu jego administrowania przez Olin.

Olin w ramach swojej działalności oferuje za pośrednictwem Serwisu usługi elektroniczne (zwane dalej "Usługami"), które obejmują między innymi:

Usługa "Newsletter" jest oferowana Użytkownikom bez żadnych opłat i na czas nieokreślony. Użytkownicy mogą w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

Należy zaznaczyć, że poszczególne usługi oferowane przez Olin za pośrednictwem Serwisu mogą być regulowane przez odrębne regulaminy, których akceptacja jest niezbędna do skorzystania z danego rodzaju usługi. Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania tych regulaminów w celu prawidłowego korzystania z Usług.

Zawarcie i rozwiązanie umowy. Prawo odstąpienia od umowy

Użytkownik wchodzi w stosunek umowny z Olin dotyczący świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej "Umowa") w momencie rozpoczęcia korzystania z określonych usług oferowanych przez Olin.

Zawarcie Umowy następuje:

Użytkownika odpowiedniego zamówienia lub innego wyraźnego oświadczenia woli skorzystania z konkretnej usługi.

Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Każda ze stron może ją rozwiązać z natychmiastowym skutkiem, o ile nie wynika inaczej z postanowień Regulaminu, który jest integralną częścią Umowy.
Usługobiorca ma prawo w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji "Newslettera", co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy w zakresie tej usługi. Rezygnację można przekazać Olin w dowolnej formie, w tym poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres aleksandra.milaszewicz@olin.pl z dopiskiem "OLIN dane osobowe" lub drogą listowną na adres siedziby Olin wskazany w Regulaminie.

Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje:

Dodatkowo, Umowa może zostać rozwiązana przez Usługodawcę z powodów takich jak:

Użytkownikowi, bez konieczności zachowania okresu wypowiedzenia, przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, przesyłając pisemne oświadczenie o odstąpieniu na adres Olin wskazany w Regulaminie. Prawo to nie przysługuje, jeśli Usługodawca rozpoczął świadczenie Usługi przed upływem ww. terminu, za zgodą Użytkownika.

Prawa i obowiązki Użytkownika

Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa oraz szanowania praw własności intelektualnej. Wymaga to, by Użytkownik w szczególności:

Niedopuszczalne jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z ogólnie przyjętymi normami społecznymi i dobrymi obyczajami, w tym dostarczanie treści bezprawnych. Użytkownicy przyjmują pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z ich działań niezgodnych z powyższymi zobowiązaniami.

Odpowiedzialność Olin

Informacje zamieszczone w Serwisie pochodzą z źródeł publicznie dostępnych, uznawanych za wiarygodne, i na podstawie aktualnej wiedzy firmy Olin, przypuszczalnie mogą być traktowane jako rzetelne. Olin dokonuje starannych wysiłków, aby zapewnić, że treści prezentowane w Serwisie są pełne, aktualne i odzwierciedlają stan faktyczny. Niemniej, firma Olin nie jest w stanie zagwarantować absolutnej dokładności tych danych i w związku z tym wyłącza swoją odpowiedzialność za konsekwencje wykorzystania tych informacji, w tym za ewentualne szkody wynikające z decyzji podjętych na ich podstawie, zwłaszcza w kontekście decyzji inwestycyjnych.

Materiały publikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie należy ich interpretować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na ryzyko i odpowiedzialność Użytkownika. Olin nie ponosi odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności cywilnej, karnej czy administracyjnej, za wykorzystywanie Serwisu przez 
Użytkownika w sposób niezgodny z obowiązującym Regulaminem.

Olin nie zapewnia, że dostęp do Serwisu będzie nieprzerwany, wolny od błędów, wad, czy innych zakłóceń. Firma nie gwarantuje także, że treści zawarte w Serwisie będą dokładne, aktualne lub przydatne dla Użytkowników, chyba że zostało to wyraźnie zadeklarowane.

Olin nie przyjmuje odpowiedzialności za szkody, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie, które Użytkownicy mogą ponieść na skutek przerw w dostępie do Serwisu, spowodowanych m.in. działaniem siły wyższej, błędami technicznymi, awariami łączy dostawców internetu, awariami sprzętu lub oprogramowania Użytkowników, oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników.

Firma Olin zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian, modyfikacji i aktualizacji treści Serwisu bez konieczności uprzedniego informowania Użytkowników o planowanych zmianach i ich zakresie.

W ramach Serwisu, Olin może oferować dostęp do serwisów zarządzanych przez podmioty trzecie. Olin nie odpowiada za treść i jakość usług świadczonych przez te podmioty.

Prawa własności intelektualnej

W Serwisie Olin udostępnia materiały objęte ochroną praw autorskich, w tym dokumenty, znaki towarowe oraz różnorodne utwory, a mianowicie teksty, fotografie, grafiki, a także nagrania dźwiękowe i wideo. Sama selekcja i aranżacja prezentowanych treści stanowi przedmiot ochrony prawnoautorskiej.

Przez udostępnienie w Serwisie dzieł objętych ochroną prawnoautorską, Olin podkreśla konieczność respektowania przez Użytkowników praw własności intelektualnej. Użytkownicy mogą korzystać z treści dostępnych w Serwisie wyłącznie dla celów osobistych, niekomercyjnych. Wykorzystywanie materiałów opublikowanych w Serwisie w celach komercyjnych jest możliwe jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody przedstawiciela firmy Olin.

Każde korzystanie z utworów chronionych prawem autorskim, włączając w to kopiowanie, rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie czy inne formy eksploatacji, dozwolone jest wyłącznie po uzyskaniu zgody od osób posiadających odpowiednie prawa. Wszystkie prawa są zastrzeżone, a prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania danych dostępnych w Serwisie są regulowane przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Olin posiada wymagane prawa i zezwolenia na wykorzystanie danych prezentowanych w Serwisie. Wszystkie wizualizacje, animacje i modele budynków dostępne na stronie www.olin.pl mają charakter wyłącznie poglądowy. Ostateczny wygląd budynku i zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie w trakcie realizacji. Wszelkie prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania materiałów dostępnych na stronie są zastrzeżone i regulowane przez wspomnianą ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykorzystanie danych lub materiałów z Serwisu w jakichkolwiek celach, poza osobistym użytkiem, wymaga każdorazowo pisemnej zgody OLIN Sp. z o.o. W przypadku zapotrzebowania na materiały, prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: aleksandra.milaszewicz@olin.pl.

Ochrona prywatności i danych osobowych

Olin respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych użytkowników Serwisu. Przeglądanie treści udostępnionych na Serwisie nie wymaga od Użytkowników podawania danych identyfikacyjnych.

Informacje o interakcjach użytkowników z Serwisem są przetwarzane wyłącznie do celów usprawnienia funkcjonowania Serwisu i nie są kojarzone z danymi identyfikacyjnymi użytkowników. Do zbierania danych wykorzystywane są pliki "cookies", zgodnie z Polityką Plików Cookies Serwisu. Olin zapewnia ochronę wszystkich danych przekazanych przez użytkowników.
Administrator danych osobowych, OLIN SP. Z O.O. z siedzibą przy Towarowa 17L, I piętro, 10-416 Olsztyn, Polska, przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Regulaminem Serwisu. Dane są przechowywane przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz po jej zakończeniu, w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z niektórych usług Serwisu. Zgody na przetwarzanie danych i otrzymywanie informacji handlowych mogą być cofnięte w każdej chwili.
W przypadku podejrzenia niezgodnego z prawem lub Regulaminem korzystania z Serwisu, Olin może przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu ustalenia odpowiedzialności. Użytkownik może zażądać sprostowania, wstrzymania przetwarzania, przeniesienia lub usunięcia swoich danych.

Dane mogą być przekazywane podmiotom wspierającym realizację usług, w tym pracownikom, dostawcom systemów informatycznych i innym usługodawcom. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych, w tym dane kontaktowe inspektora ochrony danych, znajdują się w Regulaminie Serwisu oraz w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Serwisu. Wszelkie zapytania dotyczące przetwarzania danych prosimy kierować na adres aleksandra.milaszewicz@olin.pl lub bezpośrednio do siedziby Olin.

Procedura postępowania reklamacyjnego

Użytkownicy mają prawo zgłaszania reklamacji dotyczących Serwisu. Reklamacje należy przesyłać do Olin drogą elektroniczną na adres aleksandra.milaszewicz@olin.pl lub pocztą na adres: OLIN SP. Z O.O., Towarowa 17L, I piętro 10-416 Olsztyn, Polska. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać imię, nazwisko oraz adres korespondencyjny lub e-mailowy Użytkownika.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Olin w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Informacja o wyniku rozpatrzenia reklamacji zostanie przekazana Użytkownikowi w tej samej formie, jaką wybrał do przesłania reklamacji.

Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.
Olin zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji na stronie Serwisu. Kontynuowanie korzystania z Serwisu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie oznacza akceptację nowych postanowień przez Użytkownika. W przypadku sporów wynikających z korzystania z Serwisu, właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.